Our VuLinh.net's members are:


Nga - consulting, transcribing lyrics

Cuc Mai
- consulting, transcribing lyrics

Tammy - providing valuable collection of articles about Vu Linh, transcribing lyrics

Tien - developing this site.Vũ Linh đã đem cho chúng tôi những suy nghĩ như thế nào về anh nói riêng, và về nghệ thuật cải lương nói chung:

Tiếng Việt

English